Aumento da duración do subsidio de maternidade para familias monoparentais

Aumento da duración do subsidio de maternidade no caso de familia monoparental.  Este subsidio é correspondente ás PRESTACIONS POR NACEMIENTO E CUIDADO DO MENOR

¿A quén vai dirixido o subsidio de maternidade?

Esta prestación vai dirixida ás traballadoras por conta propia ou por conta allea que cumpran todos os requisitos establecidos para a Prestación por Maternidade, salvo o período mínimo de cotización esixido.

Nas familias monoparentais

A duración deste subsidio incrementase no caso de familia monoparental en 14 días naturais sobre os establecidos con carácter xeral.