Bono de Vivenda – Programa de Asistencia de Alugueiro de Vivenda

Qué é o Bono de Vivenda?

Este programa do Bono de Vivenda ten por obxecto subvencionar a renda mensual do alugueiro para unidades de convivencia con recursos económicos limitados. O importe máximo desta axuda, con carácter xeral, non excede do 50% da renda máxima correspondente á zona territorial onde estea situada a vivenda obxecto do contrato de arrendamento.

Para quén é o Bono de Vivenda?

As subvencións do Programa do bono de alugueiro social están destinadas a atender con carácter urxente ás unidades de convivencia como a familia monomarental, consultando os umbrais  e requisitos establecidos no DOGA.

Cómo se solicita?

  1. A solicitude de concesión inicial realizarase mediante a presentación do modelo.  O modelo está como anexo I na resolución.  Deberá estar debidamente cuberto.
  2.  Deberá dirixirse á Área Provincial do IGVS onde estea situada a vivenda.

    1. Presentarase preferiblemente por vía electrónica.  Deberá usarse o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https:/sede.xunta.gal).

    2. Opcionalmente, poderase presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación electrónica das solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede. xunta. gal/ chave365).