Bono por Contratación de Coidadores

O Bono por Contratación de Coidadores é unha axuda que consiste nunha bonificación do 45% nas cotizacións á Seguridade Social dos coidadores contratados.

¿CÓMO SOLICITAR O BONO POR CONTRATACIÓN DE COIDADORES?

Para ter dereito á bonificación, o empregador deberá acreditar no Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Administración dos mesmos, correspondentes ao domicilio familiar:

  • a condición de familia numerosa ou monoparental,
  • os servizos exclusivos do coidador aos membros da familia numerosa.

Para estes efectos, xunto co título de familia numerosa, acompañarase:

  • unha declaración asinada polo empregado de fogar para ese efecto.