Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para Material Escolar

Axudas para a

adquisición de libros e

material escolar

Estas axudas están destinadas a alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial, en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Poderán presentar solicitudes de participación do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar (modelo ED330B) os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado incluído no artigo 1.2. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.

A Orde pola que se produce a convocatoria pódese consultar na seguinte ligazón.