Pensión de Orfandade

Información sobre a Pensión de Orfandade concedida polo Ministerio de Inclusión.

Requisitos de pensión de orfandade

 • Á data do falecemento do causante, os/as fillos/as deben ser en xeral, menores de 21 anos.
 • Se á data do falecemento do causante os/as fillos/as teñem máis de 21 anos:
  • deben ter reducida a súa capacidade para o traballo nunha porcentaxe avaliada no grao de:
   • invalidez permanente,
   • invalidez absoluta, ou
   • gran invalidez
 • A idade amplíase a 25 anos cando o orfo non exerce unha actividade lucrativa. No caso de que o faga, a idade ampliarase aos 25 anos según os os ingresos anuais que obteña.  Deben ser inferiores á contía vixente do Salario Mínimo Interprofesional anual fixado en cada momento.
 • Se o orfo atópase estudando e cumpre 25 anos durante o curso escolar, a percepción da Pensión de Orfandade manterase ata o primeiro día do mes inmediato seguinte ao comezo do curso académico seguinte.

Monto Económico

A contía da Pensión de Orfandade é, con carácter xeral, o 20% da mesma base reguladora que a Pensión de Viuvez. En caso de orfandade absoluta, a pensión poderá incrementarse en función de determinadas circunstancias. O Seguro Social equipara ao orfo/a absoluto ao orfo dun só pai coñecido. Se o falecemento débese a accidente de traballo (AT) oa enfermidade profesional ( PE), a cada orfo tamén se lle concede unha asignación especial mensual da base reguladora.