Pensión de Orfandade

A pensión de orfandade é unha prestación económica que consiste nunha pensión que se concede aos fillos dunha persoa falecida e aos achegados polo seu cónxuxe, que reúnan os requisitos esixidos. O seu obxecto é protexer a situación de necesidade económica ocasionada polo falecemos da persoa que orixina a prestación.

En xeral, poderán ser beneficiarios desta pensión os fillos menores de 21 anos, ou maiores incapacitados de xeito permanente ou por grande invalidez. Tamén os maiores de 21 anos e menores de 25, cando no traballen por conta allea ou propia ou, se o fan, non superen a contía do salario mínimo interprofesional.

Os requisitos da persoa causante son: estar en alta ou situación asimilada no momento do falecemento, ou de non ser así, ter cotizado 500 días nos 5 anos anteriores; non estar en alta pero ter cotizados 15 anos; ou ser pensionista.

A contía da pensión será un 20% da base reguladora xeral da persoa causante.

Non existe plazo para presentar a solicitude.

Podes consultar todo o detalle na seguinte ligazón.

Se queres facer a solicitude presencial, podes descargar o seguinte formulario que deberás cumplimentar.

A solicitude tamén pode facerse de xeito telemático, dende a sede electrónica da Seguridade Social.