Pensión de Viuvez

Pensión de Viuvez

Unha das situacións que poden dar lugar á monoparentalidad é o falecemento dun dos membros da parella. Esta morte fai que se cumpran os requisitos legais para unha serie de beneficios. Estas prestacións, como a Pensión de Viuvez, compensan os efectos económicos do falecemento.

 • Outórgase ao cónxuxe sobreviviente cando o causante da pensión cumpre cos distintos requisitos xerais esixidos pola lei (tales como afiliación, afiliación e achegas).
 • Concédese aos cónxuxes legalmente separados ou divorciados. Para cualificar para esta opción, non debe estar casado ou ter unha relación de feito. Debe acreditar que ten dereito a unha pensión compensatoria. O dereito extinguirase pola morte do autor (excepto para as vítimas de Violencia de Xénero).
 • De feito, as parellas deben cumprir certos requisitos sobre rexistro formalizado, tempo de convivencia e ingresos.

Requisitos de pensión de viuvez

 • Se o falecemento debeuse a unha enfermidade común, requírense 500 días de cotización dentro dun período ininterrompido de 5 anos inmediatamente anteriores ao falecemento oa a data en que cesou a obrigación de cotizar.
 • En caso de falecemento por accidente , sexa ou non de traballo, ou enfermidade profesional , non se require período previo de cotización. Pensionistas : non se esixe período de cotización.
 • As persoas que á data do falecemento non se atopen en alta ou en situación análoga á de alta, poderán dispoñer dunha Pensión de Viuvez sempre que cumpran un período mínimo de 15 anos de cotización
 • Naqueles casos en que o matrimonio se haxa celebrado cunha persoa xa enferma , ou por enfermidade contraída antes do matrimonio, o cónxuxe supérstite deberá acreditar ademais unha serie de requisitos adicionais:
  • A existencia de fillos comúns.
  • Que o matrimonio se haxa celebrado polo menos un ano antes da data do falecemento. Noutro caso, deberá acreditarse un período de convivencia que, sumado ao do matrimonio, pode exceder de dous anos.
  • Se non se cumpre algún deles, poderíase acceder á prestación temporal de viuvez.

Monto Económico

A contía da pensión calcularase sempre aplicando unha porcentaxe sobre a base reguladora que corresponda en cada caso (en función da causa do falecemento e da situación a efectos de Seguridade Social da persoa falecida).

En xeral, a porcentaxe é do 52%. A porcentaxe aplicable á base reguladora da Pensión de Viuvez será do 60%, cando concorran por parte do beneficiario os seguintes requisitos:

 • Ter 65 anos de idade ou máis.
 • Non ter dereito ás demais pensións públicas españolas ou estranxeiras.
 • Falta de ingresos por traballo por conta allea ou por conta propia.
 • Non ter rendementos do capital mobiliario ou inmobiliario, ganancias patrimoniais ou rendementos de actividades económicas, superiores a 7.569,00 euros/ano.

A Pensión poderá ser do 70% en determinadas circunstancias, que deberán darse simultaneamente durante todo o período de percepción da pensión (gastos familiares, ingresos limitados e sendo a pensión a única ou principal fonte de ingresos).

Extinción da Pensión de Viuvez

As causas de extinción da pensión son:

 • Contraer un novo matrimonio ou formar unha parella de feito, con poucas excepcións.
 • Condena en sentenza firme de morte do autor.
 • A violencia de xénero.
 • Morte.
 • Verificación de que o traballador desaparecido non faleceu.