Pensión temporal de viuvez

Qué é a Pensión Temporal de Viuvez?

Será persona beneficiaria da Pensión Temporal de Viuvez o cónxuxe sobrevivente.  Aplica cando o cónxuxe sobrevivente non poida acceder á pensión de viuvez por non acreditar que o seu matrimonio tivo unha duración de 1 ano ou, pola inexistencia de fillos/as comuns.  Sen embargo, debe reunir o resto de requisitos xerais esixidos (alta e
cotización).

A contía da prestación é igual á da pensión de viuvez que lle correspondese e con unha duración de 2 anos.

A prestación extinguese:

  • Polo transcurso do plazo máximo de duración (2 anos).
  • Polas mesmas causas que a pensión de viuvez.