Prestación de Orfandade por Violencia de Xénero

Información sobre a Prestación de Orfandade por Violencia de Xénero.

A Prestación de Orfandade por Violencia de Xénero concédese, en igualdade de condicións, a cada un dos fillos e fillas do causante falecido. Non importará a natureza da filiación cando o falecemento fose por violencia de xénero.

A violencia contra a muller definirase nos termos en que estableza a lei ou os instrumentos internacionais ratificados por España.

Cada un dos fillos e fillas do defunto debe:

  • estar en circunstancias comparables ás dun orfo absoluto, e
  • non debe cumprir cos requisitos para ter dereito a unha Pensión de Orfandade.

Monto Económico do Beneficio

A contía desta prestación será do 70 por cento da súa base reguladora, sempre que os ingresos da unidade familiar de convivencia, incluídos os orfos, divididos entre o número de membros que a integren, non superen o 75 por cento anual do Salario Mínimo Interprofesional vixente en cada momento, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias.