Prestación por Nacemento ou Adopción para Fillos de Familias Monoparentais

Información sobre a Prestación por Nacemento ou Adopción para Familias Monoparentais:

Procedemento de prestación económica por nacemento ou adopción de fillo, en supostos de familias numerosas, monoparentais e nos casos de nais con discapacidade.

A prestación é compatible con:

Límites establecidos:

Fonte: Seguridade Social