Renda Mínima Vital: Protección Reforzada a Familias Monoparentais

QUÉ É A RENDA MÍNIMA VITAL?

A Renda Mínima Vital é unha prestación do sistema da Seguridade Social.  Está destinada a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que viven soas ou están integradas nunha unidade de convivencia e carecen de recursos económicos básicos para cubrir as súas necesidades básicas, garantíndolles un nivel mínimo de ingresos.

  • As contías sinaladas na norma increméntanse cun complemento do 22 por cento do importe anual das pensións non contributivas dividido por doce, cando se trate de unidade de convivencia monoparental.
DEBERASE CONSULTAR OS CASOS INDIVIDUAIS NO SIMULADOR QUE DISPOÑA A CONSELLERÍA:

https://ingreso-minimo-vital. seg-social-innova.es/

ONDE PODES SOLICITALA?

  • A solicitude poderase presentar a través da sede electrónica da Seguridade Social ou enviando a documentación por correo ordinario, sen que sexa necesaria a solicitude.
  • Nos concellos, a través dos traballadores sociais.
  • Servizo de Seguridade Social e Centros de Información.