Datos persoais

DNI (sen guións nin outros caracteres)


Nome:

Apelidos:

Data de nacemento:

** Este dato utilizarase exclusivamente para fins estatísticos.


Carga o teu DNI


Cara frontal:
** Arquivos aceptados: imaxes GIF, PNG, JPG; arquivos Word, PDF. Tamaño máximo: 4MB** Se non o tes a man, podes envialo por correo electrónico máis tarde.


Cara posterior:


Dirección

Rúa:


Número: Porta/Piso:Código Postal:


Provincia:
Contacto

Correo electrónico:


Número de móbil:


Sobre a túa Familia

Non son familia monoparental
Quero formar unha familia monoparental
Son familia monoparental
Datos de Pago

O primeiro pago debes abonalo directamente á conta de FAGAMOS
Para os anos seguintes, elixe a forma de pago que prefires. Aquí podes indicar se, adicionalmente, queres contribuír cunha cantidade maior, e se desexas que pasemos o recibo nunha soa vez, ou fraccionado en varias veces.

Forma de pagamento en anos posteriores:Titular da conta bancaria


NIF do titular:
Nome completo do titular:


IBAN: - - - - -
Pago anual:
30 € anuales
Outra cantidade anual:

Se xa realizaches o teu primeiro pago, podes cargar o comprobante:

Comprobante de pago:
** Arquivos aceptados: imaxes GIF, PNG, JPG; arquivos Word, PDF. Tamaño máximo: 4MB** Se non o tes a man, podes envialo por correo electrónico máis tarde.


Lembra: Abona a cota anual que decidises (mínimo 30 €) á conta de FAGAMOS, e non esquezas indicar o teu nome completo cando fagas o ingreso, para poder identificalo. Este importe cóbreche durante un ano natural. Se decides achegar unha cantidade maior, estamos moi agradecidas.
Transferencia bancaria:IBAN: ES11 3070 0035 2762 9334 6927 (Caixa Rural Galega)

Como nos coñeciches?

A través de ...
un/unha amigo/a ou familiar
redes sociais
internet
medios de comunicación
clínica de reprodución asistida
Outro

Porqué interésache asociarche?

**Elixe polo menos unha**
PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DO TRATAMENTO. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOMARENTAIS DE GALICIA (FAGAMOS)
FINALIDADE DO TRATAMENTO. En cumprimento do artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, informámoslle de que os seus datos de carácter persoal serán tratados coa finalidade de xestionar os servizos ofrecidos pola asociación, incluíndo entre outros os seguintes: servizos de asesoramento, coordinación de accións desenvolvidas en páxina web ou redes sociais.
BASE LEGAL. En cumprimento do artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679 a ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOMARENTAIS DE GALICIA (FAGAMOS) solicítalle o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais.
  • No caso da nosa actividade de tratamento SOCIAS/VOLO tratamento ten a súa base na súa solicitude de alta como persoa asociada da asociación.
  • No caso da nosa actividade de tratamento USUARIAS/VOS DE SERVIZOS PRESTADOS POLA ASOCIACION a base legal será o consentimento expreso como solicitante de servizos da asociación.
CESIÓNS DE DATOS., Os datos non serán cedidos a terceiros salvo que exista unha obrigación legal, no caso de usuarias/os de servizos os datos poderán ser cedidos a terceiras entidades colaboradoras.
PERÍODO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña de alta como persoa socia ou usuaria de servizos da asociación ou durante os prazos legalmente establecidos.
EXERCICIO DE DEREITOS. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos datos e oposición e limitación ao seu tratamento mediante escrito dirixido a ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOMARENTAIS DE GALICIA (FAGAMOS), RÚA MAZACÁÑAMOS 12 BAIXO 15200 NOIA, acompañando fotocopia de DNI ou na súa falta documento que acredite a súa debida identidade ou ben, con carácter previo a tal actuación, solicitar coas mesmas acenos que lle sexan remitidos os impresos que o responsable do tratamento dispón para ese efecto.
DEREITO A RECLAMAR. Se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación #ante a autoridade nacional de control dirixíndose para estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

É importante que nos inclúas dentro dos teus correos desexados, para evitar que as mensaxes que che enviemos poidan entrar na bandexa de spam e non as vexas.

Para enviar os teus datos e tramitar a túa alta, preme o botón ENVIAR: