A nosa política de privacidade


POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Lexislación.

En cumprimento do artigo 12 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado, e do artigo 13 relativo á información que debe facilitarse cando se obteñan datos persoais do interesado.

Responsable do tratamento .

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOMARENTAIS DE GALICIA (FAGAMOS)

CIF: G05324314

Enderezo: Rúa República Arxentina, nº28, 1º – CP 15200 Noia (A Coruña)

Correo electrónico: info@fagamos.com

Delegado de Protección de Datos.

Podes dirixirte ao Delegado de Protección de Datos da ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOMARENTAIS DE GALICIA (FAGAMOS ) para aclarar calquera dúbida que precise en relación coa xestión do tratamento dos seus datos persoais a través do correo electrónico lopd@megamailconsultores.es indicando no asunto “Á atención da DPD de FAGAMOS ”.

Finalidade do tratamento.

A finalidade do tratamento é xestionar as solicitudes de información ou contacto recibidos.

Lexitimación.

A base legal para o tratamento dos seus datos é poder responder á súa solicitude de información e/ou contacto.

Retención de datos.

Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude e nunca excederán de 1 ano dende o último contacto.

Transferencias de datos.

Os datos non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal.

Dereitos do interesado.

Terá dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición ao tratamento dos seus datos, en cuxo caso só os conservaremos para cumprir coas obrigas legalmente establecidas.

Dereito a non estar suxeito a decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís.

Non se toman decisións individuais automatizadas sobre o usuario, nin se crean perfís que produzan efectos legais ou afecten significativamente ao usuario de forma similar.

Onde exercer os dereitos.

Para exercer os seus dereitos, deberá enviar un correo electrónico a info@fagamos.com indicando a súa solicitude por escrito e adxuntando fotocopia do seu DNI.

Medidas de seguridade.

Tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, alcance, contexto e finalidades do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOMARENTAIS DE GALICIA (FAGAMOS ) aplica as medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel de seguridade axeitado ao risco.

Tratamento baseado no consentimento do afectado.

A través deste sitio web https://www.fagamos.com non se recollen datos persoais sen o seu consentimento.

Deber de confidencialidade.

De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679, ASOCIACIÓN DE FAMILIAS MONOMARENTAIS DE GALICIA ( FAGAMOS ) comprométese a tratar os seus datos persoais de forma absolutamente confidencial e a utilizalos unicamente para os fins indicados.

Inexactitud dos datos obtidos directamente do afectado.

Para os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, os datos persoais que resulten inexactos respecto das finalidades para os que son tratados non serán imputables ao responsable do tratamento, se non exerceu o seu dereito de rectificación

Dereito a reclamar.

No caso de que non estea satisfeito co tratamento dos seus datos, pode dirixir as súas reclamacións á Axencia Española de Protección de Datos , C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.


Tamén podes estar interesado en ler o noso Aviso legal .