Como obter o certificado de familia monoparental en Galicia?

Como obter o certificado de familia monoparental en Galicia?

Definición de Familia Monoparental en Galicia

En Galicia, o certificado de familia monoparental o expide a Consellería de Política Social e Xuventude da Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

A definición de familia monoparental está recollida na Lei 3/2011 de 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, que foi recentemente modificada pola  nova Lei 5/2021 de 2 de febreiro de 2021 de Impulso demográfico de Galicia, co fin de adaptar o concepto de familia monoparental á realidade social actual destas familias.

A Xunta recoñece coma familia monoparental aquel núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal e os fillos e fillas ao seu cargo nos seguintes supostos:

 • Os homes e as mulleres que afrontan a paternidade ou maternidade en solitario.
 • As familias formadas por unha ou un cónxuxe viúvo e os fillos e fillas.
 • As familias formadas por un pai ou nai que queda a cargo das fillas e fillos sen que haxa custodia compartida.

Teñen a mesma consideración que o fillo ou a filla as persoas unidas á única proxenitora ou proxenitor por razón de tutela ou acollemento e o concibido ou a concibida, sempre que mediante a aplicación desta condición se obteña maior beneficio.

 • Para considerarse familia monoparental os fillos deberán ter unha idade nunca superior ós 21 anos.
 • Entre 21 e 25  (ata o día anterior a cumprir 26) poderán figurar tamén se demostran que están matriculados nun centro oficial de estudos.
 • No caso de que o/a fillo/a teña unha minusvalía igual, ou superior ó 33% non hai límite de idade para considerarse familia monoparental. (Importante: non pode percibir ningunha axuda non contributiva a maiores por a minusvalía)

 

Documentación para solicitar por primeira vez o certificado de familia monoparental

 • Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante.
 • Certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar.
 • Certificado negativo de inscrición no Rexistro de Parellas de Feito
 • Declaración xurada de que a persoa solicitante non convive con outra persoa coa que manteña una relación análoga á conxugal.
 • Se hai fillos/as de idades comprendidas entre os 21 e 25 anos (ambas idades incluidas), documentación acreditativa de que as fillas ou fillos están a estudar (certificado expedido polo centro educativo ou matrícula xunto co xustificante de pago da mesma). Estarán exentos as fillas e fillos maiores de 21 anos cunha discapacidade igual ou superior ó 33% (neste caso deberán presentar o certificado do grao de discapacidade)
 • Copia do libro de familia ou certificado de nacemento dos fillos/as. Se no libro de familia aparece  outro proxenitor/a, débese ademáis presentar:

Se hai sentencia de divorcio, ou separación ou convenio regulador  (aprobado/ratificado no xuzgado) e o proxenitor/a queda a cargo dos fillos e fillas sen que haxa custodia compartida (no caso de que haxa custodia compartida non procede).

 •  Copia da sentencia ou da resolución xudicial que estableza as medidas paterno-filiais dos fillos e fillas en común, acompañadas no seu caso, do correspondente convenio regulador. Esta documentación só debe presentarse se hai sentencia de divorcio, ou separación ou convenio regulador  (aprobado/ratificado no xuzgado) e o proxenitor/a queda a cargo dos fillos e fillas sen que haxa custodia compartida (no caso de que haxa custodia compartida non procede).

En caso de falecemento dun dos proxenitores

 • Certificado de defunción no caso de que non figure a inscrición de viuvez no libro de familia.

 

Como solicitar o certificado negativo de parellas de feito? 

A través da sede electrónica da Xunta de Galicia utilizando o procedemento PR212D.  Se non se  dispón de certificado dixital ou «Chave365» é preciso poñerse en contacto coas unidades que figuran no seguinte enlace (dependendo do lugar de residencia): https://cpapx.xunta.gal/rexistro-parellas-de-feito

IMPORTANTE!!!

No caso que NON haxa parella de feito, dentro de procedemento PR212D no cadro SOLICITA (Primeira folla) indicaríase o seguinte: Certificación Negativa de inscrición o rexistro de parellas de feito. 

E no cadro a continuación onde di A EFECTOS DE indicaríase : Tramitar solicitude de certificado de familia monoparental.

 

Como acreditar que non manteño unha relación análoga á conxugal?

A través  desta ligazón podes acceder a un modelo de declaración xurada para acreditar que NON convives con outra persoa mantendo unha relación análoga á conxugal.

 

Como presentar a solicitude do certificado de familia monoparental?

 • En calquera rexistro oficial
 • Nas oficinas de correos
 • De forma electrónica na sede da xunta , cubrindo o modelo PR004A

As solicitudes deben dirixirse á:

A Consellería de Política Social-Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela.

IMPORTANTE:  NESTA LIGAZÓN PODES ACCEDER Ó MODELO PR004A XA CUBERTO PARA SABER QUE POÑER EN CADA UN DOS CAMPOS!!⭕

Importante: Enviar a documentación completa requirida no proceso para que o trámite non se paralice ou se demore.

 

Resolución e vixencia

Unha vez emitido o certificado, enviarase por correo certificado a o domicilio e través da sede electrónica coa Chave 365.

Os certificados emitidos dende o 1/04/2023 teñen vixencia de dous anos e se desexas renovalo, un mes antes do vencemento, deberá achegarse unha nova solicitude.

Tódolos certificados cuxa data de caducidade se produza entre o 01/04/2023 e o 31/12/2023, ambos inclusive, pasan a ter unha nova data de caducidade que é dous anos posterior á data de caducidade fixada no certificado, segundo recolle a Circular nº5 da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Xeográfica da Xunta de Galicia. Polo tanto, non é preciso solicitar a súa renovación ata que non pasen dous anos da data de caducidade fixada no certificado. Recoméndase, á hora de presentalo para calquera trámite, adxuntar ao certificado coa data caducada a Circular nº5, que acredita a súa prórroga.

 

IMPORTANTE: DEBERÁS COMUNICAR Ó ORGANISMO OFICIAL CALQUERA VARIACIÓN DAS CIRCUNSTANCIAS PERSOAIS QUE AFECTEN Á TÚA CONDICIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL NO MOMENTO EN QUE SE PRODUZA

 

Como renovar o certificado de familia monoparental

O trámite a seguir será o mesmo que para a solicitude inicial. No caso de renovación, a documentación a aportar é a seguinte:

 • Certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar
 • Certificado negativo de inscrición no Rexistro de Parexas de Feito.
 • Declaración xurada de que a persoa solicitante non convive con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal.
 • Se ten fillos/as de idades comprendidas entre os 21 e 25 anos (ambas idades incluidas), documentación acreditativa de que as fillas ou fillos están a estudar (certificado expedido polo centro educativo ou matrícula xunto co xustificante de pago da mesma). Estarán exentos as fillas e fillos maiores de 21 anos cunha discapacidade igual ou superior ó 33% (neste caso deberán presentar o certificado do grao de discapacidade)

 

 

Deixa unha resposta

Your email address will not be published.