Complemento da Infancia no IMV

O complemento mensual de axuda para a infancia é unha das melloras introducidas no trámite parlamentario da Lei do Ingreso Mínimo Vital ( IMV) como un instrumento crave para loitar contra a pobreza infantil.

O importe establécese en función do número de menores de idade membros da unidade de convivencia, e en función da idade cumprida o día 1 de xaneiro do correspondente exercicio, conforme os seguintes tramos:

 • Menores de tres anos: 100 euros.
 • Maiores de tres anos e menores de seis anos: 70 euros.
 • Maiores de seis anos e menores de 18 anos: 50 euros.

¿QUEN TEN DEREITO?

Poden ter dereito a este complemento:

 • As unidades de convivencia que inclúan menores de idade entre os seus membros,
 • As que cumpran todos os requisitos necesarios para a concesión do ingreso mínimo vital, e
 • Que cumpran os requisitos establecidos respecto dos límites máximos sobre:
  • ingresos computables,
  • patrimonio neto e
  • test de activos.

Os límites incrementaranse nun 22% nos supostos de monoparentalidad e/ou discapacidade..

¿Teño que solicitar este complemento de axuda á infancia?

Poderán recibir este complemento, sen necesidade de presentar ningunha solicitude:

 • Os actuais perceptores do IMV.
 • Os solicitantes de IMV que teñan o expediente en trámite.
 • Os beneficiarios da prestación de protección familiar que cumpran os requisitos: trátase dos beneficiarios da asignación económica por fillo ou menor a cargo sen discapacidade ou con discapacidade inferior ao 33, cuxa unidade de convivencia estea constituída exclusivamente polos membros que figuren no expediente da prestación por fillo a cargo, sempre que cumpran coas condicións necesarias para o acceso ao complemento de axuda á infancia, e que o importe sexa igual ou superior que o que viñan percibindo, debendo optar por unha das dúas prestacións.

Nestes tres supostos, recoñecerase de oficio polo INSS, naqueles expedientes que cumpran con todos os requisitos, e con efectos económicos do 1 de febreiro de 2022.

IMPORTANTE: ¿Como podo saber se teño dereito a este complemento se non percibo o IMV?

Podes comprobar se tes dereito a este novo complemento utilizando o mesmo simulador habilitado polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) para saber se tes dereito a percibir o IMV e ao que podes acceder nesta ligazón.

¿Como podo solicitalo se non cumpro cos requisitos para o recoñecemento de oficio?

Para a tramitación deste complemento, débese solicitar do mesmo xeito que a solicitude do IMV:

Nesta guía práctica atoparás toda a información e un vídeo titorial sobre como identificarche para solicitar o IMV a través do formulario on- line, sen necesidade de certificado dixital ou cl@ve.