Complemento da Infancia no IMV

Solicita o Ingreso

Mínimo Vital

O Ingreso Mínimo Vital é unha prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que viven soas ou están integradas nunha unidade de convivencia e carecen de recursos económicos básicos para cubrir as súas necesidades básicas.

Configúrase como dereito subxectivo a unha prestación económica, que forma parte da acción protectora da Seguridade Social, e garante un nivel mínimo de renda aos que se encontren en situación de vulnerabilidade económica.  Persegue garantir unha mellora real de oportunidades de inclusión social e laboral das persoas beneficiarias.

Opera como unha rede de protección dirixida a permitir o tránsito dende unha situación de exclusión a unha participación na sociedade. Conterá para iso no seu deseño incentivos ao emprego e á inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administracións.

aboarase un complemento mensual de axuda para a infancia por cada menor de idade membro da unidade de convivencia (en función da solicitude), en función da idade cumprida o día 1 de xaneiro do correspondente exercicio, conforme aos seguintes tramos:

  • Menores de tres anos: 115 euros.
  • Maiores de tres anos e menores de seis anos: 80,50 euros.
  • Maiores de seis anos e menores de 18 anos: 57,50 euros.

Podes consultar toda a información na seguinte ligazón.